Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

 • dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

  raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;

 • dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

  aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);

 • dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

  zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;

 • dla emerytów i rencistów:

  legitymacja emeryta-rencisty, aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;

 • dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

  aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

 • dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

  umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);

 • dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;

 • dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:

  jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego. Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

 • dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

  jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

 • dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:

  jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

 • dla członka rodziny ubezpieczonego:

  dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA); aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę; zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

 • dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

  poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), certyfikat, karta EKUZ.