Wielospecjalistyczne Centrum Chirurgii Ambulatoryjnej Kontakt: 0048 502 660 680, gabinet@nzozfinezja.pl
 
Wersja Polska English Version

Rejestracja elektroniczna

Wygodna rejestracja na wizytę u lekarza przez internet - oszczędzasz czas. Skorzystaj z przycisku poniżej.
Uwaga: zostaniesz przekierowany do zewnętrznego formularza.
Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie Udostępnianie dokumentacji medycznej
 
Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy i w święta

Dostęp do dokumentacji medycznej - PRAWA PACJENTA

Prawo pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz prawo pacjenta do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych są prawami uregulowanymi w art. 9 i 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Prawem pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego jest również możliwość wyrażenia zgody na udzielenie informacji osobie trzeciej w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 ww. ustawy oraz możliwość udzielenia upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej osobie trzeciej (art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252 poz. 1697), w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej: oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie Zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia i oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Na kanwie obecnie obowiązujących regulacji prawnych wyróżnia się dwa rodzaje upoważnień:
1) upoważnienie do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta;
2) upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
3) Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta udzielone osobie trzeciej jest nadal skuteczne po śmierci pacjenta. Osoba upoważniona za życia będzie nadal legitymować się prawem dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.

Upoważnienie udzielone w danym zakładzie opieki zdrowotnej nie ma zastosowania u innego świadczeniodawcy. Jednakże w sytuacji powtarzających się hospitalizacji u danego świadczeniodawcy, wcześniej udzielone przez pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego upoważnienie zachowuje moc prawną.

 
Dokumenty do pobrania:
© 2010 NZOZ "Finezja"